اتاقک های رشد گیاهی برای مطالعات فضایی

حلیمه حسن پور؛ فاطمه موسوی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 45-53

چکیده
  کشت گیاهان در فضا، نقش مهمی‌در سیستم پشتیبان حیات برای تولید غذا و اکسیژن، کاهش دی‌اکسید‌کربن و دفع آب‌های زائد دارد. همچنین، گیاهان در فضا می‌توانند اثرات مثبت روانی برای فضانوردان داشته باشند. فضا دارای شرایط منحصر به فردی برای مطالعات زیستی است. نمونه‌های زیستی در فضا با تنش‌های گوناگونی از جمله بی‌وزنی، تشعشعات، ارتعاشات، ...  بیشتر