نویسنده = ���� ������ �������������� ��������
بررسی کامپوزیت‌ها و اتصالات آن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 27-33

سارا کی پور سنگسری