پیش‌بینی توسعه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل به روش شبکه عصبی

شریف اکبری پورسلیمی؛ مریم نیک فر

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 13-22

چکیده
  پژوهش حاضر با به‌کارگیری فن سنجش از دور و شبکة عصبی به مدل­سازی توسعة شهر رشت آن پرداخته است. بدین منظور با تهیه تصاویر ماهواره­های لندست و سنتینل به بررسی تغییرات کاربری­های رشت پرداخته شده است. با توجه به ارتقای قدرت تفکیک طیفی و مکانی تصاویر سنتینل در مقایسه با لندست به نظر می­رسد شاهد افزایش دقت در روند پردازش تصاویر و پایش ...  بیشتر