نویسنده = �������������������� ��������
طراحی مفهومی کنترل وضعیت یک فضاپیما برمبنای جرم متحرک

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 27-35

امیر کارگرنجفی؛ مهرانعلی عزیزی