تدوین و صحه‌گذاری یک الگوریتم طراحی مفهومی برای موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 35-43

چکیده
  این مقاله روشی نوین و فراگیر در راستای طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی ارائه می‌دهد. از مزایای کد محاسباتی توسعه داده شده در این پژوهش، امکان در نظرگرفتن رژیم کار بدون کاویتاسیون پمپ­ها با بیشینه کردن ضربة ویژه سامانة موتور است. بر مبنای الگوریتم ارائه شده، رژیم پایای موتور مدل­سازی ریاضی استاتیکی می‌شود. این امر ...  بیشتر