نویسنده = �������� ��������
تدوین و صحه‌گذاری یک الگوریتم طراحی مفهومی برای موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

دوره 4، شماره 3، آبان 1399، صفحه 35-43

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش