سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
بررسی تجربی رفتار خستگی پر چرخه مواد مرکبAl6061/SiCتهیه شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

حسین ترابیان؛ سیمین کمالی روستا؛ محمد جلوخانی نیارکی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1402، ، صفحه 1-10

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی برای تولید کامپوزیتهای سطحی با سرعت پیشروی و دورانی ثابت، نمونه در تعداد پاس‌های مختلف (یک، سه و پنج) ساخته و برای بدست آوردن محدوده تنش و انجام تنظیمات دستگاه و اعمال بارگذاری آزمون خستگی، تست کشش انجام می‌شود. نتایج بررسی ریزساختار نشان داد با افزایش تعداد پاس، توزیع ذرات زمینه ...  بیشتر

سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
بررسی تجربی رفتار خستگی کم چرخه ماده مرکب Al6061/SiC تهیه شده به روش اصطکاکی اغتشاشی

محمد جلوخانی نیارکی؛ حسین ترابیان؛ سیمین کمالی روستا

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، ، صفحه 35-43

چکیده
  با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی برای تولید کامپوزیت‌های سطحی با سرعت پیشروی و دورانی ثابت، نمونه‌ها در تعداد پاس‌های مختلف (یک، سه و پنج) ساخته و برای بدست آوردن محدوده تنش و انجام تنظیمات دستگاه و اعمال بارگذاری آزمون خستگی، تست کشش انجام می‌شود. نتایج بررسی ریزساختار نشان داد با افزایش تعداد پاس، توزیع ذرات زمینه بهتر شده ...  بیشتر

حل عددی قطاع دایروی ساخته شده از مواد FGM تحت بار عرضی، با تکیه‌گاه ساده در لبه‌های شعاعی

محمد جلوخانی نیارکی؛ حسین ترابیان؛ بهزاد جباری پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 31-40

چکیده
  مهمترین کاربرد مواد درجه بندی شده تابعی (FGM)، در صنعت هوافضا است، این مواد در دماهای بالا مقاومت بسیار خوبی در برابر تنش‌های وارده مخصوصا تنش‌های پسماند دارند در این پژوهش، یک حل عددی برای قطاع حلقوی ساخته شده از ماده FGM، با تکیه گاه‌های ساده در لبه‌های شعاعی، تحت بار عرضی در راستای ضخامت، ارائه شده است. بدین منظور بر مبنای تئوری تغییر ...  بیشتر