نویسنده = ���������������� ������������ ��������
بررسی سامانة DME/DME به عنوان پشتیبان سیستم‌های GNSS در فرودگاه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 80-65

محسن کاظمی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی؛ سید محمد رشتیان


بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 25-34

محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی