بررسی اثرات اقتصادی-اجتماعی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در صنایع فضایی

مهدی غلامی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 35-44

چکیده
  این مقاله به بررسی اجمالی اثرات اقتصادی-اجتماعی فعالیت‌های فضایی و سرمایه‌گذاری در صنایع فضایی می‌پردازد. در ابتدا با مرور ادبیات مربوطه، ارزیابی از فواید و مزایای اصلی برنامه‌های فضایی ارائه می‌شود. همچنین، روند فزایندة انتقال فناوری فضایی، تجاری‌سازی و افزایش نقش بخش خصوصی و استارتاپ های فعال صنعت فضایی در سطح اقتصاد کلان ...  بیشتر