نویسنده = ������������������ ��������
فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 44-35

نگین کوروسدری؛ زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی