طراحی سامانة آشکارسازی هدف در مناطق بومی ایران: مطالعة موردی آبادان و اهواز، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چندطیفی لندست 8 و سنتینل 2

مریم ایمانی

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 45-63

چکیده
  تصاویر ابرطیفی اطلاعات طیفی با ارزشی را جهت آشکارسازی هدف فراهم می‌کنند، ولی از آن جاکه این تصاویر برای مناطق ایران در دسترس نیستند. بنابراین، در این پژوهش از تصاویر چندطیفی با حدودا 10 باند طیفی استفاده شده است. با توجه به تفاوت‌های بین تصویر ابرطیفی و چندطیفی، نیاز به طراحی یک سامانة مناسب جهت انتخاب و تطبیق آشکارساز مناسب برای ...  بیشتر