نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی تأثیر رفتار رئولوژی پیشرانة ژل بر مشخصه‌های اتمیزاسیون انژکتور جریان پیچشی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 43-56

10.22034/jtae.2021.129737

علی صابری مقدم؛ فرهاد منصوری زاده؛ اسماعیل ولی زاده