چالش‌های سیستم‌های ناوبری اینرسی و تلفیقی در کاربرد رادار با دهانة مصنوعی

وحید چراغی محمودآبادی؛ هادی مکارم؛ مجید حاتم

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 24-15

چکیده
  خطای ناوبری در کاربرد رادار با دهانة مصنوعی (سار) منجر به خطای فاز سیگنال بازگشتی و کاهش کیفیت تصویر سار می‌شود. از این میان، خطای فاز مرتبه‌های صفر و یک بر کیفیت تصویر اثری ندارد، اما خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر بسیار حائز اهمیت است. بخش عمدة خطای فاز مرتبه‌های دوم و بالاتر ناشی از خطاهای زاویة اولیه، بایاس سنسورهای اینرسی و ...  بیشتر