مکانیک پرواز/ناوبری/کنترل/...
کنترل پیش‌بین مبتنی‌ بر مدل هوشمند برای اصلاح موقعیت یک ماهوارة ارتفاع پایین

طه یاسینی؛ جعفر روشنی یان؛ شاهین درویش پور

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 31-41

چکیده
  در این مقاله به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی و کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل و رگولاتور خطی مرتبة دوم به طراحی کنترلری برای اصلاح مدار و موقعیت ماهوارة مدار پایین پرداخته شده است. در این روش، از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای یادگیری مدل خطی سیستم در مواجهه با اغتشاشات استفاده شده است. همچنین، به کمک مدل عصبی مصنوعی به دست آمده، پس از تخمین برخط ...  بیشتر