مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
اتوبوس فضایی مخابراتی در مدار زمین آهنگ

علیرضا امیرخانی؛ مهران میر شمس

دوره 4، شماره 4 ، بهمن 1399، ، صفحه 43-53

چکیده
  باتوجه به افزایش درخواست کشورها برای ارسال ماهوارة مخابراتی به مدار زمین آهنگ و بهره‌برداری از منابع مدار-فرکانس، حفظ این منابع برای کشورها امری ضروری است. اتوبوس فضایی در واقع یک ماهوارة مخابراتی زمین آهنگ با مأموریت مانور مداری به جهت حفظ امتیاز مدار-فرکانس کشور است. در این مقاله طراحی آماری به روش مطا (مدل طراحی آماری) در سطح سیستم ...  بیشتر