پیشرانش/ترمودینامیک/انتقال حرارت/سوخت و احتراق/انرژی/...
مطالعه صدای منتشرشده محفظه احتراق توربین گاز مدل هنگام چسبیدگی شعله به سرمشعل

امیر مردانی؛ امیر آقابیگی؛ حسنا باهنر

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 57-65

چکیده
  در این مقاله، مطالعة میدان جریان یک محفظة احتراق توربین گاز مدل در حالت سرد برای کارکرد معمول و چسبیدگی شعله به سرمشعل به روش تجربی و نیز با کمک شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ انجام شده است. ابعاد هندسی پلنیوم و نتایج اندازه‌گیری تجربی صدای محفظه بیانگر تولید صدایی با فرکانس نزدیک به رزونانس پلنیوم دارد. برای بررسی اثر میدان جریان، از ...  بیشتر