نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������������
ایرفویل موج‌دار و تأثیرات آن بر ضرایب آیرودینامیکی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 41-47

فهیمه معظمی؛ محمود پسندیده فرد؛ کرامــت ملــک زاده فــرد