نویسنده = ���������������� ����������
ساخت کامپوزیت اپوکسی- الیاف خرما با هدف بهبود خواص مکانیکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1400، صفحه 21-36

10.22034/jtae.2021.139500

ساجده هادویان؛ جعفر اسکندری جم؛ علی داور؛ محسن حیدری بنی؛ مجید اسکندری شهرکی