سازه‌/مکانیک جامدات/دینامیک جامدات/ارتعاشات/آئروالاستیسیته/...
بررسی اثر فوم‌های پلیمری و آلومینیومی بر روی رفتار فروریزش سازه‌های مخروطی دودیواره نازک فولادی

مسعود صالح نژاد؛ محمود شریعتی؛ امیر نجیبی؛ مسعود مهدی زاده رخی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 55-69

چکیده
  تاکنون تأثیر فوم‌های پلیمری و آلومینیومی بر روی ظرفیت جذب انرژی پوسته‌های مخروطی دو دیواره در معرض بارگذاری فشاری مایل به صورت آزمایشگاهی گزارش نشده است. در این تحقیق تأثیر فوم پلیمری و فوم آلومینیومی بر میزان جذب انرژی این سازه‌های در معرض بارگذاری فشاری محوری و مایل نسبت به محور مرکزی جاذب‌های مخروطی، به روش تجربی مورد تحقیق ...  بیشتر