بهینه‌سازی دوسطحی: مرور مقالات، روش‌ها و کاربردهای آن در مهندسی هوافضا

سیدمحمدباقر ملائک؛ هدی مودب

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 26-11

چکیده
  روش بهینه‌سازی دوسطحی زمانی مطرح می‌شود که مسئله هدف دارای دو تصمیم‌گیرنده با سلسله مراتب مختلف باشد. در چنین مسائلی، روابط بهینه‌سازی سطح زیرین در محدوده قیود سطح بالاتر مؤثر هستند و تفکیک آنها از همدیگر امکان‌پذیر نیست. مسائل بهینه‌سازی دوسطحی گستردگی و کاربرد زیادی در موضوعات مرتبط با حمل و نقل کالا و مسافر و در کل مسائل تصمیم ...  بیشتر