مطالعة تجربی کاهش نیروی پسا در ساختارهای انعطاف‌پذیر

یاسر جعفری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 23-29

چکیده
  در این مقاله به مطالعه و معرفی کاهش نیروی پسا در ساختارهای انعطاف‌پذیر پرداخته شده است. ابتدا مروری بر نحوة الهام‌گیری این پدیده از طبیعت انجام و در ادامه با استفاده از یک مطالعة تجربی ساده سعی در اندازه‌گیری عددی میزان کاهش نیروی پسای ساختارهای انعطاف‌پذیر شده است. نتایج نشان می‌دهد که این کاهش می‌تواند تا 50 درصد کل نیروی پسا ...  بیشتر