گیاهان و درک جاذبه

فاطمه موسوی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 37-42

چکیده
  گیاهان مکانیسم های متفاوتی برای درک محرک های محیطی و پاسخ به آن را دارا می باشند. جاذبه یکی از مهمترین محرک های محیطی است که جهت رشد گیاه را کنترل می نماید و گیاهان قادرند به طور دائم با آن سازگاری یابند. جاذبه گرایی را می توان به چهار مرحله تقسیم نمود: 1) درک بردار جاذبه توسط سلول های اختصاصی؛ 2) تبدیل محرک مکانیکی به یک سیگنال بیوشیمیایی ...  بیشتر