کلیدواژه‌ها = پیشرانه جامد
فناوری‌ها و روش‌های نوین در تعیین نرخ سوزش پیشرانه‌های جامد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 57-67

محمدعلی دهنوی؛ رضا امامی