حل عددی قطاع دایروی ساخته شده از مواد FGM تحت بار عرضی، با تکیه‌گاه ساده در لبه‌های شعاعی

محمد جلوخانی نیارکی؛ حسین ترابیان؛ بهزاد جباری پور

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 31-40

چکیده
  مهمترین کاربرد مواد درجه بندی شده تابعی (FGM)، در صنعت هوافضا است، این مواد در دماهای بالا مقاومت بسیار خوبی در برابر تنش‌های وارده مخصوصا تنش‌های پسماند دارند در این پژوهش، یک حل عددی برای قطاع حلقوی ساخته شده از ماده FGM، با تکیه گاه‌های ساده در لبه‌های شعاعی، تحت بار عرضی در راستای ضخامت، ارائه شده است. بدین منظور بر مبنای تئوری تغییر ...  بیشتر