رویکردهای نوین توسعه فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده براساس برنامه ساستین

حسن ناصح

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 47-52

چکیده
  هدف اصلی از ارائة این مقاله، بررسی راهبرد و اهداف بلند مدت توسعة فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده آمریکا می­باشد. اخیراً، ایالات متحده برای توسعة حامل‌های فضایی خود رویکردهای نوینی را مد نظر قرار داده است. منشا اصلی این رویکردها را می­توان در ایدة برنامة ساستین که توسط نیروی دریایی ایالات متحده شکل گرفته است، جستجو کرد. هدف ...  بیشتر