ارائه الگوریتمی براساس یادگیری ماشین شدید، به منظور نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC

محمدرضا مرکی؛ هادی تقی ملک؛ مجید آذرگمان؛ رامین کرمی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 23-30

چکیده
  در مقالة حاضر از روش ماشین یادگیری شدید برای مدل‌سازی نرخ انتقال مواد در فرآیند EDC به عنوان پارامتر تأثیرگذار بر سرعت انجام فرآیند و کیفیت سطح بوجود آمده، استفاده شده است. میزان میانگین مربعات خطا (MSE) برای نرخ انتقال مواد در داده‌های آموزش 387,000/0 و در داده‌های آزمون 7,001/0 با استفاده از مدل شبکة عصبی ماشین یادگیری شدید بدست آمده است. ...  بیشتر