کلیدواژه‌ها = تنش تکتونیکی
کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

دوره 3، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-10

فتح الله امی؛ کورس نکوفر