کاربرد ژنراتور مگنتوهیدرودینامیک در تخلیة تنش

فتح الله امی؛ کورس نکوفر

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-10

چکیده
  هدف این مقاله بررسی فناوری هیدرودینامیک مغناطیسی در ایجاد زلزله‌های مصنوعی است. ‌‌برای این منظور، ابتدا به امکان بیان مکانیزم الکتروجنبشی برای زلزله‌های مصنوعی پرداخته شده است. ‌‌سپس، عملکرد سیستم ایجاد این زلزله‌ها و تأثیر آن با استفاده از این فناوری بررسی شده است. ‌‌همچنین، کاربرد این نوع زلزله‌های مصنوعی تشریح شده است. ...  بیشتر