کنترل بهینة خطی یک وسیلة هوایی، با در نظر گرفتن مدل دینامیکی موتور پیشران و بازخورد سرعت

مصطفی ناظمی زاده؛ علیرضا بابایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 35-44

چکیده
  در این مقاله کنترل بهینة یک وسیلة هوایی با در نظر گرفتن دینامیک جسم پرنده به همراه مدلسازی موتور پیشران هوازی و بازخورد سرعت آن مورد مطالعه قرار گرفته است. ‌‌بدین منظور، ابتدا معادلات دینامیکی وسیله هوایی استخراج و مدل ریاضی موتور رانش بدست آمده است. ‌‌سپس، معادلات دینامیک غیرخطی وسیلة پرنده و معادلات موتور با یکدیگر ترکیب شده ...  بیشتر