طراحی قانون هدایت بهبود یافته در حضور دینامیک عملگر با ایده گام به عقب

علی یوسف پور؛ ولی اله غفاری

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 10-1

چکیده
  در این مقاله، با در نظر گرفتن دینامیک عملگر به طراحی قانون هدایت در یک مسئلة هدایت دو بعدی پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از رویکرد گام به عقب، روش هدایت تناسبی به‌گونه‌ای تغییر داده شده تا پایداری سیستم حلقة بسته با وجود دینامیک عملگر تضمین شود. از این‌رو، سعی بر آن است که عملکرد حلقة هدایت (برای مثال مشخصات ...  بیشتر