مطالعه تأثیر مکش جریان هوا بر حباب جدایش در میدان جریان اطراف یک استوانة مستطیلی

سعید کاوس فر؛ امیر رستمی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 34-27

چکیده
  در این مقاله میدان جریان اطراف یک استوانة مستطیلی دوبعدی به صورت عددی شبیه‌سازی و اثرات مکش جریان در ناحیة حباب جدایش بررسی شده است. هدف برآورد میزان تأثیر مکش بر ابعاد حباب جدایش است. میدان جریان به صورت دو بعدی، تراکم ناپذیر، مغشوش و پایا تحلیل شده است. برای شبکه‌بندی میدان حل از نرم‌افزار گمبیت و برای تحلیل عددی از نرم‌افزار فلوئنت ...  بیشتر