هوانوردی/خلبانی/مراقبت پرواز/ایمنی/استاندارد/اویونیک/مخابرات هوائی/...
مطالعه اثرات باد بر ایمنی نشست و برخاست هواپیما

محمد خلیل نژاد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 49-56

چکیده
  پدیده‌های مختلف جوی، عامل اصلی و یا حداقل یکی از عوامل مؤثر در بسیاری از سوانح هوانوردی است. پدیده‌های آب و هوایی مختلفی از قبیل دما، میدان دید، هوای حاضر، ابرها، فشار و باد بر ایمنی هوانوردی تأثیرگذار هستند. از میان این عناصر، وضعیت باد در سطح زمین بیشترین تأثیر را بر پرواز و ایمنی هواپیما و به‌طور عمده در مرحلة نشست و برخاست دارد. ...  بیشتر