معرفی انواع سیستم‌های کنترل بردار رانش در پرنده‌های مافوق صوت

مصطفی محمودی؛ محسن شادروان؛ محمود کاشانی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 17-26

چکیده
  روش‌های کنترل وسایل پرنده از جمله موشک و هواپیما تا سال‌ها بر‌پایه تغییر مکان صفحات آیرودینامیکی در راستای جریان هوای عبوری استوار بوده است. روش جدیدی که در سالیان اخیر مورد مطالعه جدی قرار گرفته است تغییر در راستای بردار رانش خروجی از موتور است که با توجه به ماهیت جریان سیال داغ خروجی از رانش‌گر پرنده، سیستمی جهت تغییر در راستای ...  بیشتر