سایر زمینه‌های مرتبط
بررسی اثر زمین در شکل دهی پرتو سیستم ناوبری تنظیم ارتفاع Glide Path

زهرا داودآبادی فراهانی؛ معین احمدی؛ حامد خوش نیت

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 57-65

https://doi.org/10.22034/jtae.2021.140122

چکیده
  سیستم تنظیم ارتفاع Glide Path یکی از ابزارهای سیستم ناوبری فرود (ILS) است که وظیفة آن در هنگام فرود هواپیما کمک به یافتن زاویة ارتفاع هواپپما نسبت به باند فرود از طریق ارسال سیگنال‌های رادیویی است. این کار از طریق ارسال دو سیگنال با الگوی خاصی انجام می‌گیرد که نسبت این دو سیگنال در یافتن زاویه ارتفاع به کار می‌آید. رفتارموج الکترومغناطیسی ...  بیشتر