مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
تاثیر پارامترهای یک آنتن پلاسمای ناهمسانگرد بر الگوی پراکندگی و سطح مقطع راداری

زینب رحمانی؛ منیره جدیری؛ ابراهیم حیدری سمیرمی

دوره 6، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 11-20

چکیده
  در این پژوهش یک ستون پلاسما با سطح مقطع دایروی که توسط یک میدان مغناطیسی DC محوری مغناطیده شده بعنوان یک آنتن پلاسمایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سطح مقطع راداری و نقش پراکندگی امواج رادیویی فرودی به این آنتن مطالعه می‌گردد. آنتن پلاسمایی حاضر علاوه بر مزایایی همچون سبک بودن، نویز حرارتی کمتر در فرکانس‌های ماهواره‌ای و... نسبت به آنتن‌های ...  بیشتر