اصول و مفاهیم دینامیک سیالات محاسباتی مدرن (LBM)

شهرام قربانی فر

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 11-18

چکیده
  عدم وجود حل تحلیلی کامل برای معادلات ناویر-استوکس باعث شده است که روش‌های عددی نقش مهمی در تحلیل مسائل در علوم و مهندسی ایفا نماید. همچنین، هر یک از روش‌ها بسته به فرضیات صورت گرفته در مراحل تدوین، دارای نقاط ضعفی هستندکه محققین برای جبران آن یا روش‌های قبلی را توسعه و بهبود می‌دهند یا روش‌های مدرن ابداع می‌کنند. فرض پیوستگی سیال ...  بیشتر