مهندسی فضائی/مکانیک مدارهای فضائی/علوم فضائی/مخابرات فضائی/...
طراحی مفهومی محموله ذخیره و ارسال یک ماهواره‌ LEO

الهام حسینی؛ راضیه نریمانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1403، ، صفحه 63-74

https://doi.org/10.22034/jtae.2024.8.3.5

چکیده
  یکی از سرویس‌های مخابرات ماهواره‌ای سرویس ذخیره و ارسال است که در این مقاله به تحلیل مشخصات این سرویس و تبیین تاثیر هریک از آنها روی پارامترهای طراحی محموله می‌پردازیم. یکی از چالش‌های طراحی محموله مخابراتی نگاشت پارامترهای سرویس به الزامات فنی اجزای محموله است. ابتدا روابط تحلیلی بین پارامترهای سرویس( تعداد کاربران، ترافیک هر ...  بیشتر

تدوین و صحه‌گذاری یک الگوریتم طراحی مفهومی برای موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی

عبدالله اسدالهی قهیه؛ ساناز نیک آئین؛ داود رمش

دوره 4، شماره 3 ، آبان 1399، ، صفحه 35-43

چکیده
  این مقاله روشی نوین و فراگیر در راستای طراحی مفهومی موتورهای سوخت مایع سیکل انبساطی ارائه می‌دهد. از مزایای کد محاسباتی توسعه داده شده در این پژوهش، امکان در نظرگرفتن رژیم کار بدون کاویتاسیون پمپ­ها با بیشینه کردن ضربة ویژه سامانة موتور است. بر مبنای الگوریتم ارائه شده، رژیم پایای موتور مدل­سازی ریاضی استاتیکی می‌شود. این امر ...  بیشتر