دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، خرداد 1397، صفحه 58-1 (دوره 2، شماره 1، بهار 1397 ) 
بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب پوشش‌های مناسب برای زیرسامانه کنترل حرارت ماهواره

صفحه 35-44

محمدصادق برنج کوب؛ عبداله فانی ثانی؛ کمال برزو اصفهانی؛ سعید اصغری


شماره‌های پیشین نشریه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1397
دوره 2، شماره 3، پاییز 1397
دوره 2، شماره 2، تابستان1397
دوره 2، شماره 1، بهار 1397