دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، اسفند 1398، صفحه 1-65 (زمستان 1398/ دوره دوم / شماره 4 (دوره سوم، پیاپی 11)) 
نقش تراسترها در سامانه‌های فضایی

صفحه 11-24

سجاد حسین‌زاده آلقو؛ محمدعلی دهنوی


بررسی ماژول FRTO از دیدگاه ناوبری با رویکرد PBN

صفحه 25-34

محسن کاظمی؛ بهنور رضائی نیارکی؛ زهرا حمیدزاده دلرزی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1398/ دوره دوم / شماره 4 (دوره سوم، پیاپی 11)
دوره 3، شماره 3، پاییز 1398
دوره 3، شماره 2، تابستان 1398
دوره 3، شماره 1، بهار 1398