دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 13، مرداد 1399 (تابستان 1399/ دوره سوم / شماره 2 (دوره چهارم، پیاپی 13)) 

علمی- ترویجی

فناوری آنتن‌های شفاف و نقش ویژه آن‌ها در کاربردهای فضایی

صفحه 44-35

نگین کوروسدری؛ زهرا شاطریان؛ علی کرمی هرستانی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1399/ دوره سوم / شماره 4(دوره چهارم، پیاپی 15)
پاییز 1399/ دوره سوم / شماره 3 (دوره چهارم، پیاپی 14)
تابستان 1399/ دوره سوم / شماره 2 (دوره چهارم، پیاپی 13)
بهار 1399/ دوره سوم / شماره 1 (دوره چهارم، پیاپی 12)