دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، خرداد 1400 (بهار 1400/ دوره چهارم/ شماره 1 (دوره پنجم، پیاپی 16)) 

علمی- ترویجی

طراحی مفهومی بادبان فضایی کاهش مدار برای ماهواره های مدار لئو

صفحه 29-43

10.22034/jtae.2021.129748

علی کثیری؛ فرهاد فانی صابری؛ روژین شکری خانقاه


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1400/ دوره چهارم/ شماره 4 (دوره پنجم، پیاپی 19)
پاییز 1400/ دوره چهارم/ شماره 3(دوره پنجم، پیاپی 18)
تابستان 1400/ دوره چهارم/ شماره 2(دوره پنجم، پیاپی 17)
بهار 1400/ دوره چهارم/ شماره 1 (دوره پنجم، پیاپی 16)