دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 21، شهریور 1401 (تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)) 

یادداشت فنی

طراحی مسیر بهینه مانورهای پهلوگیری خودکاربراساس یادگیری تقویتیQ و شبکه‌بندی مکعبی

صفحه 1-10

10.22034/jtae.2022.140118

ایمان شفیعی نژاد؛ محمد صیامی عراقی؛ علیرضا سخاوت بنیس؛ علی میرزایی؛ ایمان فزونی تلوکی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1401/ دوره پنجم/شماره 4 (دوره ششم، شماره پیاپی 23)
پاییز 1401/ دوره پنجم/شماره 3 (دوره ششم، شماره پیاپی 22)
تابستان 1401/ دوره پنجم/ شماره 2 (دوره ششم، پیاپی 21)
بهار 1401/ دوره پنجم/ شماره 1 (دوره ششم، پیاپی 20)