نحوه ارسال مقاله

1- مقاله را از طریق وب سایت نشریه به آدرس jtae.ari.ac.ir  یا وب سایت پژوهشگاه هوافضا به آدرس www.ari.ac.ir با ثبت نام در سامانه الکترونیکی نشریه ارسال نمایید.

تعهد و تعارض منافع

2- مسئولیت کامل مطالب و منابع چاپ شده بر عهده نویسنده یا نویسندگان خواهد بود و نسخه نهایی مقاله پیش از چاپ به امضاء نویسنده یا نویسندگان می‌رسد. نویسنده یا نویسندگان متعهد خواهند شد که مقالات ارسالی در نشریه دیگری انتشار نیافته است. (فرم تعهد با امضاء نویسنده مسئول ارسال گردد.) (فرم تعارض منافع)

3- مقالات ارسالی در صورتی که با شرایط و ضوابط نشریه و نیز فرمت مقالات مغایرت داشته باشد، عودت داده می‌شود.

آیین نگارش فنی و ادبی

4- آئین نگارش فارسی باید به طور کامل رعایت شود و از به‌کار بردن اصطلاحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفته شده در زبان فارسی دارند، خودداری شود.

5- مقاله باید بر روی کاغذ سفید (A4) به صورت singl (فاصله سطرها  1 سانتی متر) توسط نرم افزار Microsoft Word ویرایش 2007 یا ویرایش 2016 آن (مطابق فرمت پیوست) تایپ و تنظیم شود.

فرمت نگارش

1- مقاله باید شامل بخش‌های زیر باشد:

 - عنوان: باید تا حد امکان کوتاه و کاملاً گویای موضوع مقاله باشد.

- نام و نام خانوادگی نویسنده(گان): باید پس از عنوان مقاله ذکر شود. نویسنده طرف مکاتبات باید با علامت * در کنار نام خود مشخص گردد (مطابق فرمت پیوست). 

 - درج محل خدمت نویسنده(گان) و پست الکترونیکی نویسنده طرف مکاتبات مشخص شود. (مطابق فرمت پیوست)

- چکیده: باید بین 100 تا 300 کلمه و شامل هدف از تحقیق، روش کار، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.

- واژه‌های کلیدی: شامل 3 الی 6 واژه کلیدی که نکات اصلی در مقاله را معرفی می‌کند.

علائم و اختصارات نشانه‌ها: فهرست علائم و نشانه‌های مورد استفاده در مقاله به ترتیب حروف الفبا به همراه واحد و شرح آن‌ها ارائه می‌شوند.

مقدمهمقدمه ضمن بیان هدف تحقیق، باید حاوی خلاصه‌ای از اهمیت موضوع، نتایج مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر که در گذشته انجام شده است، با ذکر منابع و ماخذهای لازم آن‌ها باشد.

روش کار: در این بخش لازم است روش‌های آزمایشگاهی و مواد مصرفی و تجهیزات مورد استفاده به طور کامل معرفی شود. همچنین چگونگی و روش نمونه‌گیری با دقت بیان شود و آزمون‌های آماری مورد ستفاده و مراحل استنتاج آماری به خوبی تشریح گردد.

- نتایج و بحث: در برگیرنده نتایج حاصل از تحقیق به صورت متن، جدول، نمودار و تصویر و بحث در خصوص علل پدیده‌ها و مقایسه با یافته‌های مرتبط است.

- نتیجه‌گیری: در این بخش یافته‌های حاصل از تحقیق به صورت مختصر و شفاف ارائه می‌گردد.

تشکر و قدردانی: در صورت همکاری با سازمان، دانشگاه و صنعت در بخش تشکر و قدردانی، از مراکز مربوط قدردانی شود.

- مراجع:

1- کلیه مراجع مورد استفاده به ترتیب ارجاع آن‌ها در متن، در این بخش ارائه می‌شوند.

2- فرمت مراجع و ارجاع دهی داخل متن به روش IEEE و با استقاده از نرم افزار EndNote درج شوند.

3- تمامی مراجع به کاررفته در مقاله باید به صورت انگلیسی در فهرست مقالات درج شوند. 

4. نویسندگان درنظر داشته باشند که به مقالات مرتبط شماره های قبلی فصلنامه در مراجع مقالات ارسالی خود اشاره کنند.

مثال برای مراجع:

Book:

[1] J. K. Author, “Title of chapter in the book, ” in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx

Journal Article:

Journal Article in Print: Abbreviated titles

[1] G. Liu, K. Y. Lee, and H. F. Jordan, "TDM and TWDM de Bruijn networks and shufflenets for optical communications," IEEE Trans. Comp., vol. 46, pp. 695-701, June 1997.

Conference Article :

[1] J. K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp. xxx-xxx

Thesis

[1] J. K. Author, “Title of thesis”, M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year

Site:

[1] J. Geralds, "Sega Ends Production of Dreamcast," vnunet.com, para. 2, Jan. 31, 2001. [Online]. Available: http://nl1.vnunet.com/news/1116995. [Accessed: Sept. 12, 2004].

E-book:

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 2nd ed. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Available: Safari e-book.

-  چکیده انگلیسی: عنوان، نویسنده(گان)، مرتبه علمی نویسندگان، متن چکیده و واژه های کلیدی به انگلیسی در صفحه ای جداگانه تهیه و ارسال شود.

لطفا جهت مشاهده فرمت مقاله فارسی فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا (word)، اینجا را کلیک کنید.11111

لطفا جهت مشاهده فرمت مقاله فارسی فصلنامه فناوری در مهندسی هوافضا (pdf)، اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرم «تعهد نویسندگان (word)»، اینجا را کلیک کنید.

لطفا جهت مشاهده فرم «تعارض منافع (word)» اینجا را کلیک کنید.