اعضای هیات تحریریه


مدیر مسئول

محمدرضا نوابی

دکتری مهندسی هوافضا عضو هیئت علمی

jsst1gmail.com
021-88366030

h-index: 15  

مدیر داخلی

میلاد عظیمی

دکترای دینامیک سازه و کنترل استادیار

scholar.google.com/citations?hl=en&user=7z5MjtQAAAAJ&view_op=list_works
azimi.mari.ac.ir
0000-0002-6828-9870

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

رضا ابراهیمی

دکترای مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

cv.kntu.ac.ir/RezaEbrahimi
rebrahimikntu.ac.ir
021-88366030
0000-0002-1567-1136

h-index: 15  

فتح‌اله امی

دکتری مهندسی مکانیک-گرایش هوا و فضا استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~fommi
ommiair.ac.ir
88362010
0000-0003-3019-3686

h-index: 10  

سید حسین پورتاکدوست

دکترای مهندسی هوافضا استاد, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1620071451
pourtaksharif.edu
0000-0001-5717-6240

سید مصطفی حسینعلی پور

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

alipouriust.ac.ir
77240492
0000-0001-5206-6819

h-index: 22  

مرتضی شهروی

دکترای مهندسی مکانیک, دینامیک سازه، کنترل دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

shahraviaut.ac.ir
02173932668
0000-0003-2745-4101

جمشید فضیلتی

دکتری مهندسی هوافضا-سازه استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/341-fazilati
jfazilatiari.ac.ir
88366030
0000-0001-8536-2868

h-index: 10  

محمود مانی

دکترای مهندسی هوافضا، آیرودینامیک استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه امیر کبیر

ae.aut.ac.ir/files/ae/files/%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87/Dr_Mani_Resume.pdf
maniaut.ac.ir
0000-0002-2960-8250

مهران میرشمس

دکترای مهندسی هوافضا, سیستم سامانه های فضایی (ماهواره ها) دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/mirshams
mirshamskntu.ac.ir

سید حامد هاشمی مهنه

دکتری ریاضی کاربردی دانشیار پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/389-hmehne
hmehneari.ac.ir
88366030
0000-0002-3659-0992

h-index: 12  

هیات دبیران

ایمان بهمن جهرمی

آیرو-آکوستیک و ترمو-آکوستیک تجربی استانداردسازی و کاهش صوت در صنعت هوانوردی و انواع هواگرد دینامیک گاز و دینامیک موج ضربه آیرودینامیک ناپایا طراحی و ساخت لوله موج ضربه و تونل موج ضربه‌‌ای کاربرد لوله موج ضربه در آیرودینامیک ماورای صوت و احتراق روش‌های تجربی اندازه‌گیری مشخصات جریان سیال استادیار، پژوهشکده علوم و فناوری های هوایی، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/660-bahman
bahmanari.ac.ir
0000-0002-6411-3800

میلاد جانعلی‌پور

Milad Janalipour استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/619-janalipour
milad_janalipourari.ac.ir
0000-0002-2543-314X

فاطمه صادقی‌کیا

پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

www.ari.ac.ir/index.php/fa/faculty/403-sadeghikia
sadeghi_kiaari.ac.ir
0000-0003-4665-5566

نادیا عباس زاده تهرانی

استادیار، پژوهشگاه هوافضا

tehraniari.ac.ir
0000-0001-9247-4868

میلاد عظیمی

دکترای دینامیک سازه و کنترل استادیار

scholar.google.com/citations?hl=en&user=7z5MjtQAAAAJ&view_op=list_works
azimi.mari.ac.ir
021-88366030
0000-0002-6828-9870

h-index: 8  

علی کرمی هرستانی

دکتری مهندسی برق مخابرات میدان استادیار، پژوهشگاه هوافضا

www.ari.ac.ir/index.php/fa/about-ari-fa/people/faculty-members-fa/392-karami
karamiari.ac.ir
88366030
0000-0002-7747-2554

h-index: 11  

حسن ناصح

دکترای مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی استادیار، پژوهشگاه هوافضا

hnasehari.ac.ir
0000-0002-7896-0189

کورس نکوفر

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

nekoufariauc.ac.ir