مدیر مسئول


محمدرضا نوابی دانشیار، دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا،
دانشگاه شهید بهشتی

مهندسی هوافضا

سردبیر


محمدهمایون صدر استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی هوافضا، سازه‌های هوافضایی

مدیر داخلی


میلاد عظیمی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی هوافضا، سازه‌های هوایی

اعضای هیات تحریریه


رضا ابراهیمی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی هوافضا, پیشرانش و جلوبرندگی

اعضای هیات تحریریه


فتح‌اله امی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی مکانیک، گرایش هوا و فضا

اعضای هیات تحریریه


سید حسین پورتاکدوست استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


سید مصطفی حسینعلی پور استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت

مهندسی مکانیک

اعضای هیات تحریریه


مرتضی شهروی دانشیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مهندسی مکانیک, دینامیک سازه، کنترل

اعضای هیات تحریریه


جمشید فضیلتی دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی هوافضا، سازه

اعضای هیات تحریریه


محمود مانی استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیر کبیر

مهندسی هوافضا، آیرودینامیک

اعضای هیات تحریریه


مهران میرشمس دانشیار, دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی هوافضا

اعضای هیات تحریریه


سید حامد هاشمی مهنه دانشیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ریاضی کاربردی

دبیر تخصصی


ایمان بهمن جهرمی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی هوافضا-پیشرانش

دبیر تخصصی


میلاد جانعلی‌پور استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی نقشه برداری، سنجش از دور

دبیر تخصصی


فاطمه صادقی‌کیا استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی برق، مخابرات میدان

دبیر تخصصی


نادیا عباس زاده تهرانی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه ریزی محیط زیست

دبیر تخصصی


میلاد عظیمی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی هوافضا، سازه های هوایی

دبیر تخصصی


علی کرمی هرستانی استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی برق، مخابرات میدان

دبیر تخصصی


حسن ناصح استادیار، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهندسی هوافضا، مهندسی فضایی

دبیر تخصصی


کورس نکوفر استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

مهندسی مکانیک

  • nekoufariauc.ac.ir