نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران ، ایران

2 اسـتادیار، پژوهشـگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

بسیاری از ماموریت های فضایی از گذشته تا سال های آینده در محدوده رژیم ماوراءصوت قرار می‌گیرند. به علت پیچیدگی ای ذاتی در آیروترمودینامیک جریان حول پرنده هایی که در سرعت‌های بیش از ماخ 4 پرواز می کنند، سوال های بدون جواب و زمینه های ناشناخته زیادی وجود دارد. در چنین جریان هایی مشخصه های خاصی مانند گرادیان های شدید انتروپی، لایه های شوک ضخیم، جریان های دما بالای گسسته، اندرکنش های لزج و لایه های مرزی با واکنش شیمیایی رخ می دهد. با در دست داشتن اطلاعات جریان ماوراءصوت حول فضاپیما، می توان طراحی را تا حد زیادی بهبود بخشید. با توجه به فیزیک مسأله، دقت مورد نظر و محدودیت های روش های دیگر مانند روش های عددی، بسیاری از مطالعات در این حوزه با استفاده از تست‌های تجربی صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت این حوزه در دنیای هوافضای امروز، در این مقاله ضمن بررسی این حوزه، به معرفی آخرین دستاوردها و رویکردهای مراکز علمی و صنعتی دنیا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

[1] Hirschel, E. H., Basics of Aerothermodynamic,Germany: Springer and American Institute of
Aeronautics and Astronautics (AIAA), 2005.
[2] Anderson, J. D., Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics: McGrow-Hill, 1989 .
[3] Dolling, D. S., "Fifty Years of ShockWave/Boundary Layer Interaction Research: What Next? ," AIAA, Vol. 39, No. 8, 2001, pp. 1517-1531.
[4] Scalabrin, L. C., Numerical Simulation of Weakly Ionized Hypersonic Flow over Reentry Capsules,Thesis, The University of Michigan, 2007.
[5] Berry, S.A., Horvath, T. J., Lillard, R. P., Kirk, B. S.,and Cassady, A. M., "Aerothermal Testing for Project Orion Crew Exploration Vehicle," AIAA Paper, Vol. 3842, 2009, pp. 22-25.
[6] Schneider, S. P., "Laminar-turbulent Transition on Reentry Capsules and Planetaryprobes," Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 43, No. 6, 2006, pp. 1153-1173.
[7] Bertin, J. J., Hypersonic Aerothermodynamics, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), 1994 .
[8] Cox, R., Experimental Facilities for Hypersonic Research, Progress in Aerospace Sciences, Vol. 3,1962, pp. 137-178.
[9] Simmons, J., Measurement Techniques in HighEnthalpy Hypersonic Facilities, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 10, No. 4, 1995, pp. 454-469.
[10] Chanetz, B., T. Pot and Y. Le Sant, M. Leplat, Experimental and Numerical Study of the Mars Sample Return Orbiter in Cold Laminar Hypersonic Flow, Aerospace science and technology, Vol. 6, No. 2, 2002, pp. 115-121.
[11] Schrijer, F., Experimental Investigation of Re-entry Aerodynamic Phenomena, (PhD Thesis), Delft, 2010.
[12] Estruch, D., Lawson, N.J. and Garry, K.P., "Application of Optical Measurement  echniques to Supersonic and Hypersonic Aerospace Flows,” Journal of Aerospace Engineering, ASCE, 2009, Vol. 22, No. 4, pp. 383-95.
[13] Tropea, C., Yarin, A.L. and Foss, J.F., Springer Handbook of Experimental Fluid Mechanics,Springer, 2007.
[14] Available, [on line]: Archive. Aerospace America.org, December Aerospace America "Year In Review," AIAA, 2016.
[15] Lash, E.L., Combs, C.S., Kreth, P.A., Beckman, E. A. and Schmisseur, J.D., "Developing an ImageBased Analysis of the Dynamics of Transitional Shock Wave-Boundary Layer  Interactions," 32nd AIAA Aerodynamic Measurement Technology and Ground Testing Conference, Washington, D. C., June 2016.