فرایند پذیرش مقالات

ثبت نام نویسنده و ارسال مقاله

جهت ارسال مقاله جدید به نشریه فناوری در مهندسی هوافضا، در سامانه ثبت نام نموده و اطلاعات مقاله اعم از عناوین فارسی و انگلیسی و نیز اسامی نویسندگان را وارد نمایید (ترتیب نویسندگان در سامانه نشریه و متن مقاله باید با هم مطابقت داشته باشند).  

بررسی اولیه مقاله

مقاله ارسالی از نظر تطبیق با چارچوب نشریه بررسی می شود.

مشابهت یابی مقاله و ارسال به دبیر تخصصی 

به منظور جلوگیری از سرقت ادبی و نیز پیروی از قوانین بین المللی کپی رایت (کپ) مقالات با استفاده از نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شود. سپس جهت تعیین داور به دبیر تخصصی ارسال می شود .

ارسال به داوری

مقاله به صورت دوسوکور (داور و نویسنده ناشناس) دربازه 1 ماهه برای داوران تعیین شده ارسال می شود. 

زمان داوری تا پذیرش

مدت زمان داوری تا پذیرش برای هر مقاله کمتر از 6 ماه است، مگر در موارد خاص که نتیجه نهایی داوران به دست نیاید.

اطلاع نتیجه داوری

پس از داوری مقاله نتایج توسط سردبیر و دبیرتخصصی حوزه بررسی می شود، و به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید.

نتیجه نهایی داوری مقاله 

تصمیم‌گیری نهایی در خصوص مقاله بر مبنای نظرات داوران و جمع‌بندی اعضای هیئت تحریریه انجام خواهد گرفت؛ لذا پاسخ نهایی پس از تشکیل جلسه هیئت تحریریه اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است کلیه فرآیند داوری تا چاپ مقاله در این نشریه کاملا رایگان می باشد و هیچگونه هزینه ایی از نویسندگان دریافت نمی شود.