1-      سیویلیکا( مرجع دانش)

2-      مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم فناوری

3-      مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

4-      مگیران

5-      لینکدین

6-      Asademia

7-       گوگل اسکولار