نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به مشکلات کشور در خرید هواپیما و فرسوده شدن هواپیماهای ناوگان هوایی، بایستی برای پاسخ به این نیاز چاره‏اندیشی نمود. یکی از راه‏های رفع این نیاز، طراحی و ساخت هواپیما در داخل کشور است. با توجه به بررسی‏های انجام شده، هواپیماهای مسافربری حدود 180 نفره با برد 5000 کیلومتر یکی از نیازهای کشور است. در این کار تحقیقاتی هزینه‏های طراحی، ساخت و بهره‏برداری این نوع هواپیما مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، هزینه‏های موجود در کشور آمریکا بررسی و با هزینه‏های موجود در ایران مقایسه شده است. در تحقیقات انجام شده سه هدف اصلی وجود داشت، اول تخمین کلیه هزینه‏ها به تفکیک مراحل مختلف طراحی، ساخت و بهره‏برداری، دوم آنکه هزینه‏های طراحی سهم بسیار کمتری نسبت به هزینه‏های ساخت و بهره‏برداری دارد، سوم آنکه هزینه ‏های موجود در ایران کمتر از آمریکاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Costs of the Aircraft Fleet Design, Construction and Operation in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • hussain gharehbaghi

M.Sc, Faculty of Mechanical Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Due to the problems in the country (Islamic Republic of Iran) for purchasing aircraft and aircraft old fleet, a solution should be proposedfor this problem. One way to address this need is designing and manufacturing the aircraft in the country.According to the previous investigations carried out, 180-seater passenger planes with a range about 5,000 Km are part of the requirements of the country. In this paper, the costs of design, construction and operation of this type of aircraft has been studied. Also, the inventory costs in the United States of America have been investigated and compared with the costs in the Islamic Republic of Iran. There are three main objectives in this research: the first is to estimate the total expenditures in terms of the different phases of the design, construction and operation; the second concerns reducing design costs to much less than the costs of construction and mining; and finally, the third involves an analogy of the costs of design and production in Iran versus the U.S.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Buying Airplanes
  • Price
  • Estimating
  • Design
  • Construction
  • Operation
[1] Behfarshad, Gh. and Shahroodi Moghadam, H., “Investigation of the Need of the World and Iran for Regional Commercial Turbojet and Turboprop Airplanes in the Next 20 Years”, 7th International Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University, Tehran, 2008. (In Persian)
[2] Vaziri, M. A., Hosseini, S. J. and AliMehr, Sh., “Estimated number of airplanes required by the country on the horizon of 1400”, 7th International Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University, Tehran, 2008. (In Persian)
[3] Saeedi, Y., Ghazanfari Nia, S., Amiri Atashgah, M. A. and Malaek, S. M. B., “Preliminary Design of a Small Commercial jet with Short Stairs and Take-off”, 7th International Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University, Tehran, 2008. (In Persian)
[4] Aghai Vishki, V., “The Initial Feasibility of a Joint Production of an Aircraft of 150 People in Asia,” 7th International Conference of Iranian Aerospace Society, Sharif University, Tehran, 2008, (In Persian)
[5] Karimi fard, H. and Habibi, M., “Studying the Different (National, Regional and Organizational) Levels of Science and Technology Foresight,” Quarterly Journal of Industrial Technology Development, Vol. 8, No. 15, 2010, pp. 43-50. (In Persian)
[6] Safizade, M. S. and Gharehbaghi, H., “Investigating and Estimating the Costs of Designing, Building and Operating a Passenger Airplane”, 9th International Conference of Iranian Aerospace Society, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, 2010. (In Persian)
[7] Akhavan, A. N., “Long-term Programs Planning of State Aircraft Industries Development”, Quarterly Journal of Industrial Technology Development, Vol. 2, No. 4, 2004, pp. 38-43. (In Persian)
[8] Fallah, A., “The transfer of Aircraft Industries Technology in the Third decade of Revolution”, Quarterly Journal of Industrial Technology Development, Vol. 3, No. 7, 2005, pp. 45-53. (In Persian)
[9] Madad, R. and Mazaheri, K., “Compilation of Cost Estimation Model for the Design and Construction of Bus Small Satellite”, 8th International Conference of Iranian Aerospace Society, Malek-Ashtar University of Technology, Shahin Shahr, 2009. (In Persian)
[10] Zare, H., Darabi, H., Ebrahimi, M. and Roshaniyan, J., “A Review of Cost Engineering Engineering Concepts and Its Application in Optimizing Multidisciplinary Design”, 10th International Conference of Iranian Aerospace Society, Tarbiat Modares University, Tehran, 2011. (In Persian)
[11] Ferdosi hossein abadi, O., Morshed solook, F. and Khedmati, M. R., “Comparison of various models and cost estimation methods in the ship design process”, 16th th Conference on Marine Industries, Bandar Abbas, 2014. (In Persian)
[12] Gharehbaghi, H. and Imani, A. H., “Estimation and comparison of the cost of building a passenger plane in Iran and the United States”,10th International Conference of Iranian Aerospace Society, Tarbiat Modares University, Tehran, 2011. (In Persian)
[13] Moosai, A., Bandarian, R., Ghadrian, A. A. and Sadrai, S., “Evaluation of know-how value for commercializing a technology”, Quarterly Journal of Industrial Technology Development, Vol. 8, No. 15, 2010, pp. 65-78. (In Persian)
[14] Roskam, J., Airplane Design, part 8, Airplane cost estimation: Design, Development, Manufacturing And Operating,DARcorporation, 1990.
[15] http://www.airbus.com
[16] Raymer, D. P., Aircraft Design: A Conceptual Approach, Published by. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1992.
[17] Kroo, I., Aircraft Design: Synthesis and Analysis, Desktop Aeronautics, 2001.