نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، کرمان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 اسـتاد، پژوهشـکده سازمان صنایع هوایی ایران، تهران، ایران

چکیده

امروزه طراحی ایرفویل‌ها با توجه به روش‌های نوین شبیه‌سازی دچار تحول شگرفی شده است که به طراح امکان سنجیدن تأثیر عوامل مختلف بر کارایی ایرفویل را می‌دهد. بنابراین، انتخاب نوع بال امری حیاتی و مهم قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، طراحی یک بال خوب دغدغة اصلی یک طراح هواپیماست. در پروژة حاضر، تأثیر موج‌دار کردن سطح ایرفویل بر تغییرات ضریب برآ و پسا مورد مطالعه قرار گرفته است. نمودارهای ضرایب برآ و پسا، کانتور توزیع فشار و توزیع سرعت در زوایای حملة متفاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ایرفویل‏های موج‌دار در زاویة حمله مشخص و نزدیکی زاویة واماندگی از عملکرد بهتری نسبت به ایرفویل بدون سطح مواج برخوردارند. همچنین، نتایج کارایی ایرفویل در زوایای حملة متفاوت که در قالب نمودار آورده شده است که بیانگر عملکرد مطلوب بال مواج دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Airfoil Wavy Surface on Aero Dynamic Coefficients

نویسندگان [English]

  • Fahemeh Moazzami 1
  • M. Pasandide-Fard 2
  • K. Malekzade-Fard 3

1 Academic Trainer, Departement of Mechanics Engineering, Sirjan Branch, Islamic Azad University Sirjan, Kerman, IRAN

2 Professor, Departement of Mechanics Engineering, Ferdosi University Mashhad, y Mashhad, iran

3 Professor, Research Center of Air Industries, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Nowadays, with regard to the new methods of simulation, the designof airfoils have greatly changed and this allows the evaluation of the effect of various factors on the efficacy of airfoils. Thus, choosing the type of wing would be so important; in another term, designing a proper wing is what an airplane designer is mainly concerned with. In this project, the effect of airfoil wave surface on the changes of coefficients of lift and drag are studied. Graphs of lift and drag coefficients, Cantor Distribution Pressure and Cantor Distribution speed are alsoinspected in different attack angles. The achieved results indicate that wavy airfoils atspecific attack angle and also near the angle of extinction have a better performance than airfoils without wavy surface. The results of airfoil performance in different attack angles shown throughgraphs indicate the proper performance of wavy wing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wavy Airfoil
  • Drag Coefficient
  • Lift Coefficient
[1]    Sarhangi, E., Tajfar, M., Efficiency of biological airflow in the bottom of the Rindolds, Thesis Bachelor), Amir Kabir University of Technology, 2006, (in persion).
[2]    Sheng-Xiam, Sh. and Ying–ZhengLiu, G., “Anexperimental study of flow around a bio-inspired at reynolds number ,” Journal of Hydrodynamics, Serb ,Vol. 24, No. 3, 2012, pp. 410-419.
[3]    Mijeonykim, Huyunsikyoou, yae Hwan gung, “Hydrodunamics Characterisitics for flow around way wings with different wave lengths,” International Journal of Naral Architecture and ocean Engineering, Vol. 94, Issue 4, 2012, pp. 447-459.
[4]     Serson, D., & Meneghini, J. R. (2015). Numerical study of wings with wavy leading and trailing edges. Procedia IUTAM14, 563-569.
[5]     T.J.Filent, M.C.Jermy, T.H.New, W.H.HO, “Computational study of pitching bio-inspired corrugated airfoil,” International Journal of Heat and Fluid flow, vol. 65, 2017, pp. 328-341.
[6]     Jamshidi, Nima,. Thinking, Damon, Computational Fluid Dynamics Training with Gambi& Fluent, Amir Kabir University of Technology Jahad Publication, First Edition, 2009, (in persian).
[7]     DehghaniSanićh, Mohammad Amin. Numerical Simulation with Fluoent Software, Naghos Publishing, Second Edition, 2010, (in Persian).
[8]     Donnof, A. D. and Abbot, I., Translated by Kashanian, M.,. The hypothesis of the wing sections, Khabaril publication, first edition, 1369, (in Persian)
[9]     Bernad, R.A., Philipat, D.R., Translation by pasandedehFard, Mohammad. Vaezi, Mehdi, Airplane Flight, Ferdowsi University Press, Mashhad, Third Edition, 2010, (in Persian).
[10]  Mehrabian, Mozafarali, Boundary layer theory, ShahidBahonar University Press, 2005 First Edition, (in persian).
[11]  Nakayama, u. Boucher, R.F, Ahmadi, F. and ShojaeiFard, M., Fluid Mechanics, Publication of the University of Science and Technology, First Edition, 2003, (in persia).