نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مربی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

3 اسـتاد، پژوهشـکده سازمان صنایع هوایی ایران

چکیده

امروزه طراحی ایرفویل‌ها با توجه به روش‌های نوین شبیه‌سازی دچار تحول شگرفی شده است که به طراح امکان سنجیدن تأثیر عوامل مختلف بر کارایی ایرفویل را می‌دهد. بنابراین، انتخاب نوع بال امری حیاتی و مهم قلمداد می‌شود. به عبارت دیگر، طراحی یک بال خوب دغدغة اصلی یک طراح هواپیماست. در پروژة حاضر، تأثیر موج‌دار کردن سطح ایرفویل بر تغییرات ضریب برآ و پسا مورد مطالعه قرار گرفته است. نمودارهای ضرایب برآ و پسا، کانتور توزیع فشار و توزیع سرعت در زوایای حملة متفاوت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که ایرفویل‏های موج‌دار در زاویة حمله مشخص و نزدیکی زاویة واماندگی از عملکرد بهتری نسبت به ایرفویل بدون سطح مواج برخوردارند. همچنین، نتایج کارایی ایرفویل در زوایای حملة متفاوت که در قالب نمودار آورده شده است که بیانگر عملکرد مطلوب بال مواج دارد.

کلیدواژه‌ها

[1]    Sarhangi, E., Tajfar, M., Efficiency of biological airflow in the bottom of the Rindolds, Thesis Bachelor), Amir Kabir University of Technology, 2006, (in persion).
[2]    Sheng-Xiam, Sh. and Ying–ZhengLiu, G., “Anexperimental study of flow around a bio-inspired at reynolds number ,” Journal of Hydrodynamics, Serb ,Vol. 24, No. 3, 2012, pp. 410-419.
[3]    Mijeonykim, Huyunsikyoou, yae Hwan gung, “Hydrodunamics Characterisitics for flow around way wings with different wave lengths,” International Journal of Naral Architecture and ocean Engineering, Vol. 94, Issue 4, 2012, pp. 447-459.
[4]     Serson, D., & Meneghini, J. R. (2015). Numerical study of wings with wavy leading and trailing edges. Procedia IUTAM14, 563-569.
[5]     T.J.Filent, M.C.Jermy, T.H.New, W.H.HO, “Computational study of pitching bio-inspired corrugated airfoil,” International Journal of Heat and Fluid flow, vol. 65, 2017, pp. 328-341.
[6]     Jamshidi, Nima,. Thinking, Damon, Computational Fluid Dynamics Training with Gambi& Fluent, Amir Kabir University of Technology Jahad Publication, First Edition, 2009, (in persian).
[7]     DehghaniSanićh, Mohammad Amin. Numerical Simulation with Fluoent Software, Naghos Publishing, Second Edition, 2010, (in Persian).
[8]     Donnof, A. D. and Abbot, I., Translated by Kashanian, M.,. The hypothesis of the wing sections, Khabaril publication, first edition, 1369, (in Persian)
[9]     Bernad, R.A., Philipat, D.R., Translation by pasandedehFard, Mohammad. Vaezi, Mehdi, Airplane Flight, Ferdowsi University Press, Mashhad, Third Edition, 2010, (in Persian).
[10]  Mehrabian, Mozafarali, Boundary layer theory, ShahidBahonar University Press, 2005 First Edition, (in persian).
[11]  Nakayama, u. Boucher, R.F, Ahmadi, F. and ShojaeiFard, M., Fluid Mechanics, Publication of the University of Science and Technology, First Edition, 2003, (in persia).