رویکردهای نوین توسعه فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده براساس برنامه ساستین

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

اسـتادیار، پژوهشـگاه هوافضـا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی از ارائة این مقاله، بررسی راهبرد و اهداف بلند مدت توسعة فناوری حامل‌های فضایی ایالات متحده آمریکا می­باشد. اخیراً، ایالات متحده برای توسعة حامل‌های فضایی خود رویکردهای نوینی را مد نظر قرار داده است. منشا اصلی این رویکردها را می­توان در ایدة برنامة ساستین که توسط نیروی دریایی ایالات متحده شکل گرفته است، جستجو کرد. هدف اصلی برنامة ساستین ارسال تجهیزات و امکانات مورد نیاز به نقاط مختلف زمین در کمترین زمان و هزینه می­باشد. لذا، اهمیت این برنامه سبب شده است که این کشور، رویکردهای توسعة فناوری حامل‌های فضایی آینده خود را به نحوی در راستای تکمیل برنامة ساستین، برنامه­ریزی نماید. بنابراین در این مقاله، ضمن بررسی نیازهای برنامة ساستین، رویکردهای نوین توسعة فناوری حامل‌های فضایی برای دست‌یابی به این مهم ارائه خواهند شد.  

کلیدواژه‌ها


[1] NASA's Exploration System Architecture Study, Nov. 2005.
[2] Sage, A. P., Methodology for Large-Scale Systems, 1st Ed., McGraw-Hill, 1977.
[3] Heppenheimer, T. A., History of the Space Shuttle, Vol. 1 & 2, Smithsonian Institution Press, 2002.
[4]Williamson, R., “Developing the space shuttle”, NASA SP-4407, May 2001.
 [5] Kobolov, V.N., Milovanov, A.G., Space Vehicle Transportation Systems, Moscov, 3rd Ed., Restart Publication, 2009 (In Russia).
 [6]Damphousse, P. E., Space Transportation Technology Roadmap, A Collaboration by Government and Industry To Address U.S. Government and Commercial Space Transportation Needs, 21 October 2010.
 [7] Adams, Joseph D., Hampsten, Kenneth R., Hickman, Robert A., “ARES: Affordable REsponsive Spacelift The U. S. Air Force’s Next Generation Launch System,” 30 August -1 September 2005, Long Beach, California, AIAA 2005-6682, Space 2005.
[8] U.S. Commercial Space Transportation Developments and Concepts, 2007.
 [9] Jurist, John M. Hook, David C., Livingston, David, “Small Unit Space Transport And Insertion (SUSTAIN): How to Do It and Use It as a Driver for Low-Cost Responsive Orbital Launch”, Th Responsive Space Conference, Los Angeles, CA, April 27–30, 2009.
[10] Dumbacher, Dan, “NASA’S Second Generation Reusable Launch Vehicle Program Introduction, Status, and Future Plans”, 38th AIAA/ASME/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference & Exhibit 7-10 July 2002, Indianapolis, Indiana.
 [11] Hueter, Uwe, “Access-To-Space: States Launch Potential Future United Vehicle Transportation Systems”, Acta Astronautica, Vol. 35, No. 9, pp. 753-761, 1995.
[12] Florida Spaceport System Plan, Proven, Resposive, Ready and Safe – April 2013.
[13] Launch Services Program (Vision, Mission, and Goals), 2013 Path to the Future, LSP-PLN-210.01.