نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسـی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل ، ایران

2 پژوهشگر ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل ، ایران

3 دانشـجوی کارشناسـی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل ، بابل ، ایران

4 دانشجوی کارشناسـی، دانشـکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل، بابل ، ایران

چکیده

تلاش بشر برای دست‌یابی به فضا و سفرهای فضایی روز به روز با توجه به اهمیت سامانه­‌های کنترلی موتورهای هوایی و لزوم توسعه این تخصص در کشور، فراهم‌­سازی زیرساخت­های مناسب جهت اجرای پژوهش‌­های کاربردی در این حوزه اهمیت زیادی دارد. برای تأسیس یک آزمایشگاه کنترل سامانه ترموترونیکی موتور جت در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل تلاش شده است تا یک سیکل موتور توربوجت همراه تجهیزات اندازه­گیری و کنترل توسعه داده شود. به منظور حفظ سادگی و امکان پیاده­سازی و تغییر در پارامترهای عملکردی موتور از توربوشارژر در نقش قلب سیکل برایتون استفاده شده­است. موتور توسعه داده­شده شامل زیرسامانه­های هوارسانی، سوخت­رسانی، محفظه احتراق، خنک­کاری، روانکاری و اداوات اندازه­گیری است. پس از طراحی اولیه، زیرسامانه‌های موتور تولید و همبندی شده است. در نهایت، با استفاده از معادلات حاکم بر زیرسامانه­های موتور، عملکرد کلی موتور و نقاط کاری موتور تحلیل می­شود.

کلیدواژه‌ها

[1]Andoga, R., Fozo, L., and Madarasz, L., "Situational Modeling and Control of a Small Turbojet Engine MPM 20", Proceeding of IEEE, pp. 1-5.
[2]Gerendas, M., and Pfister, R., "Development of a very Small Aero-Engine", Proceeding of American Society of Mechanical Engineers, p.p. V001T04A006-V001T04A006.
[3]Tavakolpour-Saleh, A., Nasib, S., Sepasyan, A., and Hashemi, S., "Parametric and Nonparametric System Identification of an Experimental Turbojet Engine", Aerospace Science and Technology, Vol. 43, pp. 21-29, 2015.
[4]Lee, H. J., Strahan, N., and Boyd, E., Turbocharger Jet Engine Build and Engineering Analysis, 2016.
[5]Rivera, G. D., Turbochargers to Small Turbojet Engines for Uninhabited Aerial Vehicles, Thesis, Monterey, California. Naval Postgraduate School, 1998.
[6]Springer, E. H., Constructing A Turbocharger Turbojet Engine, Turbojet Technologies, 2001.
[7]Farokhi, S., Aircraft Propulsion, John Wiley & Sons, 2014.
[8]Cavina, N., Moro, D., De Cesare, M., and G. Serra, Exhaust Gas Turbocharger Speed Measurement Via Acoustic Emission Analysis, 0148-7191, SAE Technical Paper, pp. 2008.